The company's main business: frozen squid, frozen seafood, frozen sea shrimp, frozen South American white shrimp, frozen South American white shrimp (raw and cooked), frozen sardine, frozen mackerel, frozen fish bomb.
Chinese English
CopyRight ©ZhangZhou ShunYi Food Co., Ltd. Technical Support:XingFangYuan