The company's main business: frozen squid, frozen seafood, frozen sea shrimp, frozen South American white shrimp, frozen South American white shrimp (raw and cooked), frozen sardine, frozen mackerel, frozen fish bomb.
Recruitment
RecruitmentRecruitmentRecruitmentRecruitment
Chinese English
CopyRight ©ZhangZhou ShunYi Food Co., Ltd. Technical Support:XingFangYuan